Apni Chhab Banaikay, Jo Main Pi Kay Paas Gayi


Apni Chhab Banaikay, Jo Main Pi Kay Paas Gayi;
Chhab Dekhi Jab Piyu Ki So Apni Bhool Gayi!

~ Amir Khusrow